(Team)coaching

Wij coachen individuele bestuurders en toezichthouders en voorzitters van governance-organen met specifieke vragen, maar ook bij hun functioneren in het algemeen.

Regelmatig worden we gevraagd om teams te coachen. Raden van Bestuur vragen bijvoorbeeld een coach als zich problemen in het functioneren als team voordoen of om hun functioneren te optimaliseren. Bij personele wisselingen in de Raad van Bestuur wordt eveneens regelmatig extra in teamvorming geïnvesteerd. Team coaching kan ook betrekking hebben op optimalisering van de samenwerking tussen Raad van Bestuur en managementteam.

Ook Raden van Toezicht/Raden van Commissarissen vragen met regelmaat om team coaching, bijvoorbeeld bij spanningen binnen het team, als de samenstelling van de raad in korte tijd sterk vernieuwd is of als bijzonder aandachtspunt bij de  jaarlijkse zelfevaluatie.

Conflicthantering

Wij worden ingeschakeld bij verschil van opvatting binnen en tussen governance-organen. Verschil van opvatting is gezond als de verschillen zakelijk uitgediept kunnen worden en men tot consensus komt, zonder dat de relaties geschaad worden.
Maar dat is niet altijd mogelijk. Dan kan het inschakelen van een derde helpen. De aanpak bij conflicten hangt sterk af van de aard van het conflict, de fase waarin het zich bevindt, hoe een ieder erin staat en de context. De ondersteuning kan bestaan uit onderzoek, coaching, advisering en mediation of een combinatie daarvan.