Wij adviseren interne toezichthouders, bestuurders en andere governance-organen zoals de AVA (algemene vergadering van aandeelhouders), ledenraden en medezeggenschapsorganen bij uiteenlopende governance vraagstukken.

Hieronder enkele voorbeelden. Zo adviseren we over de governance-architectuur die past bij uw organisatie en het strategisch beleid: de rechtspersoon, het bestuursmodel, statuten en reglementen. Dat doen we zo nodig in nauwe samenwerking met de notaris of ondernemingsrechtjuristen. We leveren daarbij ook hands-on ondersteuning. Het gaat niet alleen om wat rationeel past bij uw organisatie, maar ook om het draagvlak bij alle relevante governance-organen, bijvoorbeeld de gemeenten als aandeelhouder van een overheidsvennootschap of de ledenraad bij een patiëntenorganisatie. Ook de procesbegeleiding kunt u in onze handen leggen.

We adviseren en ondersteunen bij werkgeverstaken van de interne toezichthouder. Bijvoorbeeld bij het bepalen van de topstructuur die past bij de uitdagingen van de organisatie in de komende jaren, bij het opstellen van het wensprofiel voor de te werven bestuurder, bij het inrichten van jaargesprekken met de bestuurder en ook bij de beoordeling van en besluitvorming over de houdbaarheid van een bestuurder. Een door ons uitgevoerd onderzoek naar het gedwongen vertrek van bestuurders (beschreven in het boek “Onvrijwillig”) heeft nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk een professionele invulling van werkgeverstaken is om een gedwongen vertrek te voorkomen en als dat onvermijdelijk is, voor alle betrokken partijen optimaal te doen verlopen.

Op verzoek van de interne toezichthouder voeren we een doorlichting uit naar het functioneren en/of draagvlak van de top.

We adviseren Raden van Toezicht/Raden van Commissarissen over de gewenste samenstelling van de raad zelf. We kunnen ook ondersteuning leveren bij de invulling van de raad conform het wensprofiel, bijvoorbeeld in het kader van een fusie of als in korte tijd vele wisselingen in de raad moeten plaatsvinden.