[title size=”3″]Ondersteunen van toezichthouders[/title]

[checklist icon=”double-angle-right” iconcolor=”” circle=”yes”]

 • We ondersteunen jaarlijks vele tientallen raden van commissarissen/raden van toezicht bij de zelfevaluatie. We hebben ervaring in uiteenlopende semi-publieke organisaties en in het bedrijfsleven, waaronder financiële instellingen. We hebben ervaring met puur Nederlandse en internationaal samengestelde toezichtorganen.
 • We organiseren incompany trainingen op maat als onderdeel van de permanente educatie van toezichthouders en bestuurders
 • Regelmatig begeleiden we werkconferenties met de raad van toezicht/raad van commissarissen, al dan niet met de directie. De doelstellingen zijn divers, zoals teamvorming bij een nieuwe samenstelling, evaluatie van het opereren van de raad in een crisissituatie en het verbeteren van het samenspel tussen bestuur en toezichthouder bij overnames en fusies.
 • We hebben geholpen bij het bespreekbaar maken en oplossen van spanningen binnen en tussen het toezichthoudend orgaan en het bestuur. Dat is gebeurd in gezamenlijke sessies, gecombineerd met individuele gesprekken.
 • Voor een zorgorganisatie waar na een bestuurscrisis de spanningen tussen enerzijds de raad van toezicht  en anderzijds de OR en de cliëntenraad waren opgelopen, hebben we kunnen bijdragen aan het begin van het herstel van constructieve relaties.
 • We hebben een raad van toezicht geholpen met het opzetten van een systeem voor de jaarlijkse beoordeling van bestuurders met als doel meer rendement uit de beoordelingsgesprekken te halen.
 • Toezichthouders  in verschillende sectoren hebben we geadviseerd over en ondersteund bij de besluitvorming over de omvang en personele invulling van de raad van bestuur.  Aanleiding was vaak het vertrek van een bestuurder of fusie.
 • De raden van toezicht van fusiepartners hebben wij ondersteund bij het opstellen van de profielschets voor de raad van toezicht van de fusie-organisatie en bij de selectie van zittende toezichthouders die meegaan naar de nieuwe raad van toezicht.
 • Voor de VTW  (vereniging van toezichthouders bij woningcorporaties) ontwikkelen we al vele jaren het opleidingsaanbod voor commissarissen en begeleiden we de leergang voor ‘jongere’ aankomende commissarissen.

[/checklist]

[title size=”3″]Ondersteunen van bestuur en directie[/title]

[checklist icon=”double-angle-right” iconcolor=”” circle=”yes”]

 • Meerdere raden van bestuur die na een fusie nieuw zijn bemenst, hebben we begeleid bij de teamontwikkeling. Het ging zowel om het ontwikkelen van formele regels van  samenwerking als om relationele vraagstukken.
 • Raden van bestuur hebben wij gecoacht bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking.
 • We hebben als klankbord gefungeerd voor bestuurders die problemen ervoeren in de relatie met hun toezichthouder.
 • We hebben een bestuurder ondersteund bij het professionaliseren van de informatievoorziening voor de raad van toezicht.

[/checklist]

[title size=”3″]Governancestructuur en -inrichting [/title]

[checklist icon=”double-angle-right” iconcolor=”” circle=”yes”]

 • Conglomeraten met een complexe juridische en bestuurlijke structuur hebben we geadviseerd over aanpassingen van deze structuur en geholpen bij de implementatie van de nieuwe structuur. Daarbij hoorde ook het aanpassen van statuten en reglementen. Het ging zowel om ‘zuiver’ commerciële en ‘zuiver’ maatschappelijke conglomeraten, alsook om bundeling van commerciële en maatschappelijke ondernemingen, bijvoorbeeld in de zorg en in het onderwijs.
 • We hebben de governance-inrichting van overheidsvennootschappen herijkt. Bijzonder kenmerk van dit soort organisaties is de dubbele relatie van de overheid met de vennootschap: afnemer van diensten, aandeelhouder en soms ook intern toezichthouder. Kenmerkend voor dit soort organisaties is ook de complexiteit van het besluitvormingsproces. Achter de wethouder in de rol van aandeelhouder, contractpartner of commissaris staat een gemeente met zijn eigen (politieke) dynamiek.
 • Een grote onderneming waarin werknemers aandelen houden, hebben we geholpen bij de herijking van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende organen (RvB, RvC, SAK, AVA) en bij het opstellen van passende spelregels voor het onderlinge samenspel.
 • Voor het bestuur van een onderneming in de financiële dienstverlening is een second opinion uitgevoerd over de governance inrichting en de relatie met stakeholders.
 • Een hogeschool hebben we ondersteund bij het ontwikkelen van haar beleid voor het omgaan met stakeholders. Dat beleid was basis voor het opzetten van concrete acties.
 • Een woningcorporatie en een zorginstelling hebben wij geadviseerd over het instellen van een raad van advies van belanghebbenden, inclusief de uitwerking ervan in een reglement.

[/checklist]

[title size=”3″]Codes en wetgeving[/title]

[checklist icon=”double-angle-right” iconcolor=”” circle=”yes”]

 • In opdracht van twee financiële instellingen hebben we onderzoek gedaan naar governancevraagstukken in het midden- en kleinbedrijf.
 • We hebben in opdracht van branche- en beroepsorganisaties codes helpen ontwikkelen
  • Governancecode voor goededoelenorganisaties (vz. Herman Wijffels, 2005)
  • Governancecode voor Kenniscentra Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, dit zijn zelfstandige bestuursorganen (vz. Loek Hermans, 2006)
  • Governancecode voor mbo-instellingen (vz. Rien Meijerink, 2005)
  • Beloningscode voor bestuurders en honoreringscode voor toezichthouders van mbo-instellingen (vz. Herman Zijderveld, 2006 en 2007)
  • Governancecode voor organisaties in welzijn en maatschappelijke dienstverlening (vz. Anton Westerlaken; 2008)
  • Beloningscode voor bestuurders van woningcorporaties (vz. Anton Westerlaken; 2010)
  • Honoreringscode voor commissarissen van woningcorporaties (vz. Rien Meijerink; 2010)
 • In opdracht van BoZ (samenwerkende brancheorganisaties in de zorg) hebben we de Zorgbrede Governancecode geëvalueerd.
 • In opdracht van de VTW (Vereniging van Toezichthouders bij Woningcorporaties) en de NVBW (Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties) hebben we het secretariaat gevoerd van de Toetsingscommissie, die als taak had om de rechtmatigheid te beoordelen van een hogere beloning van bestuurders en commissarissen dan in de code was toegestaan.
 • Op uitnodiging van het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben we meegedacht over nieuwe wetgeving voor de inrichting van bestuur en toezicht bij pensioenfondsen

[/checklist]